برگ پاییزی سبزی که بین زمین و آسمان وامانده

مختصر آهنگین واژگانی به شرح دل و روح در این روزگار

برگ پاییزی سبزی که بین زمین و آسمان وامانده

مختصر آهنگین واژگانی به شرح دل و روح در این روزگار

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود لیک مجبور شدم به آمدن بدین جهان

با کمی ذوق و پر از زمزمه در جان و دلم

مختصر واژگانی را  به نشر آورده ام

باشد که خرده واژگانم شوق و لذت از خواندن شعر برایتان به ارمغان آورد.